Belastingen, BTW

KvK en privacy ?

Zodra je je als eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel (KvK) ingeschreven hebt, weet je 1 ding zeker. Je gaat fanmail ontvangen van mensen en bedrijven waar je het bestaan niet van af wist. Laat staan dat je wist dat deze tot je “inner circle” behoorden.

De reden daartoe is eenvoudig. Het KvK is niet alleen openbaar, maar wellicht een belangrijkere oorzaak in deze. De KvK verkoopt deze informatie. Het is mogelijk de KvK te betalen voor een overzicht van alle nieuwe inschrijvingen over de laatste paar maanden in uw eigen woonplaats.

In combinatie met het feit, dat vele nieuwe inschrijvingen (in 1e instantie) op het huisadres staan ingeschreven, kunt u de koffie vast klaarzetten voor al uw nieuwe vrienden.

Toch bestaat er een alternatief waarvan niet veel mensen op de hoogte zijn. Te weten het afschermen van je Prive adres.

Bijvoorbeeld, als de openbaarheid van uw privé-adres kan leiden tot een bedreigende situatie is dat mogelijk. U moet dan bij de KvK motiveren waarom u vindt dat uw privé-adres moet worden afgeschermd in het Handelsregister. Voorwaarde is dat uw privé-adres in de Basisregistratie Personen (BRP) de indicatie ‘geheim’ heeft. Dit kunt u aanvragen bij uw gemeente. Ook moet u een geheim telefoonnummer hebben en alle mogelijke maatregelen hebben genomen om de bekendheid van uw privé-adres te verminderen (bijvoorbeeld niet vermelden op Facebook of LinkedIn).

Voor het afschermen van uw privé-adres in het Handelsregister kunt u contact opnemen met de Kamer van Koophandel. Als aan de voorwaarden is voldaan zal het privé-adres afgeschermd worden in het Handelsregister. Medewerkers van bestuursorganen, advocaten, notarissen en deurwaarders kunnen het privé-adres wel blijven inzien.

Voor functionarissen van rechtspersonen is deze procedure niet nodig. Hun privé-adressen zijn standaard afgeschermd in het Handelsregister.

Voor de liefhebbers. Dit is geregeld in art. 51 lid 3 van het Handelsregisterbesluit 2008.
Hoofdstuk 8. Verstrekking van gegevens. Artikel 51
1. Het adres van een:
a) bestuurder, gewezen bestuurder,
b) commissaris of gewezen commissaris,
c) gevolmachtigde of gewezen gevolmachtigde,
d) enig aandeelhouder of gewezen enig aandeelhouder,
e) houder of gewezen houder van niet volgestorte aandelen,
f) vereffenaar of gewezen vereffenaar of
g) beheerder of gewezen beheerder, bedoeld in artikel 24, derde lid, artikel 25, derde lid, onder b, of artikel 26, derde lid, onder b van een rechtspersoon kan niet worden ingezien, behalve door bestuursorganen, als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht, advocaten, deurwaarders, notarissen en de in artikel 28, derde lid, van de wet genoemde organisaties.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op bestuurders van verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid, verenigingen van eigenaars en overige privaatrechtelijke rechtspersonen, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel b, van de wet.
3. Het adres van een natuurlijk persoon kan op zijn verzoek worden afgeschermd tegen inzage door anderen dan bestuursorganen, als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene wet bestuursrecht, advocaten, deurwaarders, notarissen en de in artikel 28, derde lid, van de wet genoemde organisaties, indien:
a) er sprake is van een waarschijnlijke dreiging;
b) het woonadres in het handelsregister niet kan worden ingezien met betrekking tot een andere onderneming;
c) betrokkene niet beschikt over een openbaar telefoonnummer;
d) deze persoon zelf maatregelen heeft genomen om de bekendheid van zijn adres te verminderen, en
e) het belang van afscherming zwaarder weegt dan de rechtszekerheid in het economisch verkeer.
Bron: http://wetten.overheid.nl/BWBR0024067/geldigheidsdatum_13-10-2015
http://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/handelsregister-en-persoonsgegevens/prive-adressen-in-het-handelsregister/

Let wel … niet voor niets roepen wij vaak, dat onze adviezen niet klakkeloos gekopieerd kunnen worden. Wij krijgen vaak de vraag of het echt zo eenvoudig is om fiscaal voordeel te behalen. Ja en nee. Sommige zaken zijn door een oplettend administratie kantoor makkelijk voor u te tackelen. Andere zaken liggen wat genuanceerder en zijn vooral afhankelijk van uw specifieke situatie. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk pro actief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt.
……. Immers, de investering in een goed advies levert u vele malen meer op dan het kost.

SHARE US:

Submit to Facebook Submit to LinkedIn Submit to Twitter