Algemene Voorwaarden Ligterink en De Wit

versie april 2022

Artikel 1: Definities 

Abonnee – de Opdrachtgever die met LenW een Abonnement heeft afgesloten.

Abonnement – een Overeenkomst tussen LenW en een Opdrachtgever tot het verzorgen van de administratie van de Opdrachtgever en de daarbij horende advisering en begeleiding van Opdrachtgever op basis van Faire Use tegen een daarvoor overeen te komen vaste abonnementsprijs per maand. Bij een Abonnement staat de advisering en begeleiding van Opdrachtgever voorop. Het voor Opdrachtgever verzorgen van de administratie en de fiscale verplichtingen is ondersteunend voor de advisering en begeleiding van Opdrachtgever.

Abonnementsgeld – de met een Abonnee overeengekomen maandelijkse vergoeding voor een Abonnement.

Algemene Voorwaarden – deze algemene voorwaarden.

Bescheiden – alle door Opdrachtgever aan LenW ter beschikking gestelde of te stellen informatie of gegevens, alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht door LenW vervaardigde of verzamelde gegevens en alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht. Deze informatie kan al dan niet zijn opgeslagen op (on)stoffelijke gegevensdragers en al dan niet zijn ondergebracht bij Derden.


Derden – anderen dan LenW of de Opdrachtgever.

Fair Use – redelijk gebruik van de mogelijkheid tot het verkrijgen van advies van LenW in het kader van
een Abonnement. 


LenW
– LenW Financiële Dienstverlening B.V.

Losse opdracht – Werkzaamheden, die niet zijn inbegrepen in een Abonnement.

Medewerker – een natuurlijke persoon al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaam bij of verbonden aan LenW, daaronder mede te verstaan door LenW ten behoeve van de uitvoering van een Opdracht door LenW ingeschakelde Derden.

Offerte – een aanbieding van LenW aan een Opdrachtgever tot het aangaan van een Overeenkomst, waarin LenW aan de hand van de aanvraag van de Opdrachtgever door haar uit te voeren Werkzaamheden beschrijft, met de daarvoor in rekening te brengen prijs en overige voorwaarden, alsmede een aanbod tot het aangaan van een Abonnement. 

Opdrachtnemer – LenW en haar Medewerkers als uitvoerder van een Opdracht. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door LenW, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ook als Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.

Opdrachtgever – iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met LenW een Opdracht heeft afgesloten, respectievelijk wenst te sluiten, inclusief diens vertegenwoordiger(s), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. 

Opdracht – de Overeenkomst van opdracht, waarbij LenW zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten waaronder de werkzaamheden ter uitvoering van een Abonnement. 

Overeenkomst – een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en LenW tot het uitvoeren van een Opdracht en alle daarmee verband houdende overeenkomsten. 

Partijen – LenW en een Opdrachtgever, of Opdrachtgever in spe aan wie een Offerte is uitgebracht, of die een aanvraag heeft gedaan tot het uitbrengen van een Offerte dan wel met wie LenW in onderhandeling is over een Offerte.

Raamovereenkomst – het formulier, dat tussen LenW en een (aspirant) Abonnee wordt ingevuld en ondertekend ten behoeve van het aangaan van een Abonnement, waarin de bijzonderheden over de Opdrachtgever, de door LenW binnen het Abonnement naast advisering en begeleiding te verrichten financieel-administratieve en fiscale diensten, de ingangsdatum van het Abonnement en de hoogte van het maandelijkse abonnementsgeld bij aangaan van het Abonnement worden vastgelegd.

Werkzaamheden – alle door LenW in het kader van een Opdracht te verlenen diensten op het terrein van administratieve-financiële en fiscale dienstverlening gerelateerd aan de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtgever en eventueel aan Opdrachtgever gerelateerde groepsvennootschappen alsmede werkzaamheden ter uitvoering van een Abonnement. 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Offertes, Abonnementen, Opdrachten, Losse opdrachten, Overeenkomsten en Werkzaamheden tussen LenW en Opdrachtgever.
 2. Afwijken van, dan wel aanvullen van deze Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. 
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing ten gunste van Derden, die in het kader van een Opdracht worden ingeschakeld door LenW. 
 4. Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.  
 5. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten. 
 6. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere bedingen of voorwaarden van een Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Artikel 3: Aanbiedingen en Offertes 

 1. Alle Offertes zijn vrijblijvend en moeten beschouwd worden als een aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst. Offertes vervallen bij herroeping door LenW vóór de aanvaarding daarvan. 
 2. Offertes van LenW zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever is verplicht om alle voor de uitvoering van de Opdracht essentiële informatie voor de Opdracht aan LenW te verstrekken. 
 3. Door LenW uitgebrachte Offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. LenW is alleen aan een Offerte gebonden als de aanvaarding ervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Als in de Offerte een andere termijn is aangegeven moet worden aanvaard binnen die termijn.
 4. De prijzen in Offertes zijn exclusief BTW, en exclusief andere heffingen van overheidswege en andere voor de Opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.  
 5. Als de aanvaarding al dan niet op ondergeschikte punten afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod, is 

LenW er niet aan gebonden. De Opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij LenW anders aangeeft. 

 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht LenW niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.  
 2. De in een Offerte aangeboden voorwaarden gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten. 

Artikel 4: Abonnementen

 1. Abonnementen worden afgesloten voor een periode van tenminste 12 maanden. De duur van een Abonnement valt niet automatisch samen met het boekjaar van Opdrachtgever.
 2. Ingangsdatum van een Abonnement is de 1e dag van de maand na de datum van ondertekening door de Abonnee, tenzij Partijen in de overeenkomst tot het aangaan van het Abonnement een andere ingangsdatum hebben afgesproken en daarin hebben vermeld.
 3. Abonnementen kunnen slechts éénmaal per jaar – voor 1 oktober – conform het bepaalde in artikel 13 lid 2 van deze Algemene voorwaarden worden opgezegd, bij gebreke waarvan het Abonnement automatisch wordt verlengd met één (kalender)jaar.
 4. De Werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een Abonnement omvatten, afhankelijk van de gemaakte afspraken en specifieke bedrijfssituatie van Opdrachtgever:
  * het boeken van de door Opdrachtgever aangeleverde Bescheiden;
  * het verzorgen van de loonadministratie (het opmaken van loonstroken en het doen van aangifte loonbelasting premieheffing);
  * het samenstellen van jaarrekeningen;
  * het verzorgen van de aangifte omzetbelasting;
  * het verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting met betrekking tot de onderneming van Opdrachtgever;
  * het verzorgen van de aangifte inkomensbelasting met betrekking tot de onderneming van Opdrachtgever.
 5. LenW verzorgt de aan haar in de Raamovereenkomst voor een Abonnement opgedragen werkzaamheden volledig. Het is Opdrachtgever niet toegestaan aan LenW opgedragen werkzaamheden zelf te verrichten of uit te besteden aan Derden, behoudens na toestemming van LenW.
 6. De betalingsvoorwaarden voor een Abonnement zijn vermeld in artikel 9 lid 2 en 3 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 5: Ter beschikking stellen Bescheiden 

 1. Opdrachtgevers en Abonnees zijn verplicht om tijdig alle Bescheiden aan LenW ter hand te stellen. Dit omvat alle Bescheiden die nodig zijn voor een goede uitvoering van de Opdracht. LenW kan Opdrachtgever hiervoor een termijn stellen en kan Opdrachtgever instructies geven op welke wijze dit dient te geschieden. Opdrachtgever dient daaraan te voldoen.
 2. Ten behoeve van een juiste en volledige uitvoering van het abonnement door LenW, dient een Abonnee:
 1. alle zakelijke transacties te laten lopen via één zakelijk bankrekeningnummer (bij één van de drie grootbanken), waarmee een zogeheten boekhoudkoppeling wordt gelegd ten behoeve van het importeren van de bankmutaties;
 2. eens per maand (binnen 1 week na maandeinde) zijn in- en verkoopfacturen elektronisch aan te leveren;
 3. eens per kwartaal (binnen 1 week na kwartaaleinde) een overzicht van zijn nog te ontvangen en de nog te betalen bedragen elektronisch aan LenW aan te leveren.
 1. De Abonnee dient de informatie op overzichtelijke wijze aan te leveren en de informatie dient volledig te zijn. Indien de informatie naar het oordeel van LenW niet overzichtelijk of niet volledig is aangeleverd, zal LenW Abonnee hierop wijzen en eenmalig de mogelijkheid bieden de informatie alsnog overzichtelijk en/of volledig aan te leveren. Bij gebreke waarvan LenW de werkzaamheden voor het Abonnement met onmiddellijke ingang en zonder schadeplichtig te zijn op mag schorten en indien LenW dit aangewezen acht voortijdig kan beëindigen.
 2. Partijen zullen ieder jaar, op initiatief van Abonnee tenminste eenmaal per jaar gezamenlijk de financiële administratie bespreken.
 3. In geval van Losse opdrachten – los van of in aanvulling op (de Fair Use van) een Abonnement – zal Opdrachtgever eveneens alle voor de uitvoering van de Opdracht relevante bescheiden tijdig dienen aan te leveren. LenW is niet gehouden te beginnen met de uitvoering van een Losse opdracht voordat deze Bescheiden te haren genoege zijn aangeleverd.

Artikel 6: Uitvoering Opdracht 

 1. LenW voert de Werkzaamheden in het kader van de Opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. 
 2. Het is LenW zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever toegestaan om de aan haar opgedragen Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door Derden te laten verrichten.
 3. LenW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door Derden worden verricht, voor zover deze zelf een Overeenkomst met Opdrachtgever zijn aangegaan. 
 4. LenW is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, indien deze het gevolg is van het door Opdrachtgever niet of niet volledig verstrekken van informatie en of Bescheiden overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden. 
 5. LenW is bevoegd de Overeenkomst uit te voeren in fasen. LenW is in dat geval bevoegd de uitvoering op te schorten totdat Opdrachtgever de voorgaande fase heeft goedgekeurd, daaronder mede begrepen de goedkeuring van Opdrachtgever met betrekking tot een door LenW opgesteld concept. Eventuele kosten en schade die mocht voortvloeien uit vertraging als gevolg van het uitblijven van tijdige goedkeuring van Opdrachtgever blijven voor rekening van Opdrachtgever.
 6. Als door LenW of door LenW ingeschakelde Derden, voor de Opdracht Werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid benodigde faciliteiten ten behoeve van de Medewerkers van LenW.  

Artikel 7: Wijziging van de Opdracht en Losse opdrachten

 1. Indien Opdrachtgever LenW buiten de in een Abonnement of andere Losse opdracht beschreven Werkzaamheden Opdracht geeft extra Werkzaamheden te verrichten, hebben deze te gelden als een (voor zover van toepassing nieuwe) Losse opdracht.
 2. Opdrachtgever is gehouden Losse opdrachten aan LenW te vergoeden, ook wanneer LenW Opdrachtgever niet vooraf heeft gewaarschuwd dat hier extra kosten mee zijn gemoeid. LenW is niet verplicht Losse opdrachten aan te nemen.
 3. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning en de kosten van een Opdracht beïnvloed worden door verzoeken van Opdrachtgever tot tussentijdse tot wijziging van de aanpak, de werkwijze of de omvang van de Opdracht en de daaruit voortkomende Werkzaamheden.
 4. Wanneer door toedoen van Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de Opdracht, brengt LenW de noodzakelijke aanpassingen aan in de Opdracht. LenW zal Opdrachtgever alsdan van de wijziging van de Opdracht – of de noodzaak tot het aangaan van een Losse opdracht – in kennis stellen.

Artikel 8: Contractduur en uitvoeringstermijn 

 1. Partijen gaan de Opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In afwijking hiervan geldt voor Abonnementen het bepaalde in artikel 4 en artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden. 
 2. Overeengekomen leveringstermijnen – voor de gehele Opdracht – of onderdelen daarvan – kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn. Indien er sprake is van overschrijding van de afgesproken uitvoeringstermijn, dient Opdrachtgever LenW schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtgever dient dan een redelijke termijn te stellen, waarbinnen LenW alsnog uitvoering dient te geven aan de Overeenkomst. 

Artikel 9: Tarieven

 1. Opdrachten – met uitzondering van Abonnementen – worden op basis van het uurtarief van LenW en de daarbij gemaakte kosten in rekening gebracht, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bedragen zijn exclusief BTW.
 2. De kosten voor een Abonnement worden bij aangaan van het Abonnement bepaald op een vast bedrag per maand, te vermelden in de Raamovereenkomst Abonnementen.
 3. Het Abonnementsgeld wordt door middel van automatische afschrijving op grond van een SEPA-machtiging van de rekening van Opdrachtgever afgeschreven. Bij intrekken van de SEPA-machtiging of onvoldoende saldo is LenW bevoegd de uitvoering van het Abonnement op te schorten, onverminderd het recht op ontbinding als vermeld in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden.
 4. In het tarief van LenW zijn inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden. Reistijd berekent LenW voor de helft van het uurtarief door. Reis- en verblijfkosten declareert LenW volgens de afspraken in de Offerte. 
 5. Als LenW met Opdrachtgever een uurtarief afspreekt, is LenW niettemin gerechtigd dit tarief te verhogen zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Deze opsomming is niet limitatief.
 6. LenW mag – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het overeengekomen tarief verhogen, al dan niet ter compensatie van inflatie. Opdrachtgever mag de Opdracht annuleren bij een jaarlijkse verhoging van meer dan 10%. Hij mag dit niet, wanneer de verhoging voortvloeit uit de wet.  
 7. LenW stelt Opdrachtgever schriftelijk in kennis van de verhoging van het tarief, inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan. Onder schriftelijk wordt onder meer per brief of per e-mail verstaan.
 8. Gaat Opdrachtgever niet akkoord met de door LenW geplande verhoging van meer dan 10%, dan kan hij binnen twee weken na de kennisgeving ervan, de Opdracht schriftelijk opzeggen per de in de kennisgeving van LenW genoemde ingangsdatum van de verhoging.

Artikel 10: Betalingsvoorwaarden 

 1. Betalingen zullen in beginsel worden gedaan door middel van een door Opdrachtgever te verstrekken SEPA-machtiging, op grond waarvan LenW het voor de betaling van het voor de Opdracht overeengekomen bedrag binnen 5 dagen na factuurdatum zal afschrijven van de door Opdrachtgever opgegeven bankrekening.
 2. Alle door Opdrachtgever aan LenW gedane betalingen zullen strekken in mindering op de oudste openstaande facturen van LenW, ongeacht andersluidende omschrijving van Opdrachtgever.
 3. Afwijkende betalingsafspraken binden uitsluitend wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Wanneer deze niet worden nagekomen, komen die te vervallen en gelden de in deze Algemene Voorwaarden beschreven bepalingen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever. 
 4. Voor de betaling van Abonnementsgeld gelden de betalingsvoorwaarden als opgenomen in artikel 9 lid 2 en lid 3 van deze Algemene Voorwaarden.
 5. Als een andere betalingswijze is overeengekomen, dan geldt onverkort dat de betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na datum van de betreffende factuur.
 6. Een beroep op enige aftrek of schuldvergelijking is nimmer aan de Opdrachtgever toegestaan en Opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van de bevoegdheid daartoe.
 7. Reclames op een zelfstandig onderdeel van een gespecificeerde factuur ontheffen Opdrachtgever nimmer van zijn plicht tot betaling binnen de aangegeven tijd van de nota, behoudens uitdrukkelijk toestemming van LenW. 
 8. Opdrachtgever is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. LenW is in geval van verzuim van Opdrachtgever gerechtigd de uitvoering van de Opdracht op te schorten. LenW is niet aansprakelijk voor de nadelige gevolgen van een dergelijke opschorting, zoals naheffingen of boetes wegens het niet (tijdig) nakomen van verplichtingen jegens instanties, zoals de Belastingdienst.
 9. Wanneer een factuur niet binnen de in lid 5 vermelde betalingstermijn geheel of gedeeltelijk is betaald, is Opdrachtgever aan LenW rente verschuldigd de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a B.W. bij bedrijven, vermeerderd met 2 % per jaar over de hoofdsom, respectievelijk ter grootte van de wettelijke rente ex art. 6:119 B.W. bij particulieren.
 10. Ingeval van buitengerechtelijke invordering of poging daartoe is Opdrachtgever naast de hoofdsom en rente tevens incassokosten verschuldigd, welke 15 % van de openstaande hoofdsom belopen, met een minimum van
  € 265,00 (zegge: tweehonderdvijfenzestig euro) en voor particulieren een minimum van € 40,= (zegge: veertig euro). De gehoudenheid tot voldoening van deze kosten volgt reeds uit het enkele feit van aanschrijving van Opdrachtgever door een derde-incasseerder. 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud 

 1. LenW blijft eigenaar van alle door haar aan Opdrachtgever geleverde zaken, zolang deze het totaal verschuldigde uit de Overeenkomst niet heeft voldaan dan wel is nagekomen.
 2. Onder de in lid 1 bedoelde zaken vallen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en (elektronische) bestanden. Deze opsomming is niet limitatief.
 3. Opdrachtgever is verplicht voor zorgvuldige behandeling van de geleverde zaken zorg te dragen en de zaken niet aan derden af te staan, te verpanden of op enige wijze te bezwaren of van het werk. 
 4. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is LenW gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij Opdrachtgever of derden, die die zaken voor Opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking en toegang te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door hem aan LenW verschuldigde bedrag per dag, onverminderd het recht van LenW om de meerdere schade van Opdrachtgever te vorderen.
 5. Leggen Derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of willen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, dan moet Opdrachtgever LenW daarvan zo snel als van hem kan worden verwacht, op de hoogte te stellen. 
 6. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek, meteen ter inzage te geven. 
 7. De door LenW geleverde zaken, die volgens lid 1 van dit artikel bepaalde, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht maar nooit als betaalmiddel worden gebruikt. 
 8. In geval van toerekenbare niet-nakoming door Opdrachtgever, bestaande in het niet (tijdig) betalen van de facturen van LenW, is LenW bevoegd haar retentierecht met betrekking tot de door haar tot stand gebrachte en/of geleverde werken of zaken uit te oefenen door het achterhouden van de door LenW opgestelde Bescheiden, totdat LenW zal zijn betaald.

Artikel 12: Onderzoek, reclames en klachten 

 1. Opdrachtgever moet een reclame of klacht met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden of het factuurbedrag op straffe van verval van alle aanspraken uiterlijk binnen twee weken na afronding van de betreffende werkzaamheden respectievelijk factuurdatum schriftelijk melden aan LenW.
 2. De reclame of klacht moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat LenW er adequaat op kan reageren. Bij werkzaamheden niet zijnde ter uitvoering van een Abonnement geldt steeds een termijn van 14 dagen na factuurdatum. 
 3. Een klacht of reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 4. Opdrachtgever moet LenW in ieder geval ter oplossing van de klacht of reclame de kans bieden de klacht of reclame te verhelpen.
 5. Als een klacht terecht is, verricht LenW de Werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet Opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.
 6. Als de klacht betrekking heeft op de factuur, dan zal LenW binnen 14 dagen na honoreren van de klacht een creditnota verstrekken met betrekking tot het onjuist of te veel in rekening gebrachte.

Artikel 13: Opzegging van Opdrachten en/of Abonnementen

1. Abonnementen dienen te worden opgezegd vóór 1 oktober van een kalenderjaar. Opzegging van een Abonnement is – in verband met de tijdsinvestering nodig voor het inrichten van de administratie en het overnemen van voorafgaande gegevens – pas voor het eerst mogelijk in het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin het Abonnement is aangegaan.

2. Bij gebreke van (tijdige) opzegging van een Abonnement wordt het Abonnement automatisch verlengd overeenkomstig artikel 4 lid 3. Opzegging van een Abonnement dient plaats te vinden door middel van een aangetekende brief. De opzegging dient LenW uiterlijk bereikt te hebben op de dag voor 1 oktober van enig kalenderjaar. Wanneer een Abonnee zich niet aan dit vormvereiste houdt, rust de bewijslast van tijdige ontvangst van de opzegging door LenW op de Abonnee.

3. Wanneer de opzegging door een Abonnee LenW niet tijdig voor 1 oktober bereikt, zal LenW deze beschouwen als een opzegging tegen het einde van het daarop volgende kalenderjaar en is Abonnee onverkort gehouden tot betaling van het maandelijkse abonnementsgeld, en behoudt Abonnee aanspraak op de rechten uit het Abonnement, een en ander tenzij LenW en Abonnee uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4. Indien een Opdracht en/of Abonnement wordt opgezegd door LenW, zal LenW zorgdragen voor overdracht van de lopende Werkzaamheden aan Opdrachtgever. Na rechtmatige opzegging of ontbinding van een Abonnement door Opdrachtgever of LenW zal LenW – behoudens het bepaalde in artikel 11 lid 8 – de informatie met betrekking tot het lopende boekjaar overdragen. LenW verleent Opdrachtgever in het kader van de overdracht geen digitale toegang tot haar eigen administratieve software, maar overhandigt uitsluitend een inleesbare export daaruit. Indien de overdracht van de Werkzaamheden voor LenW extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij LenW anders aangeeft.

Artikel 14: Opschorting en ontbinding  

 1. In het geval dat Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of tijdig nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, dan wel indien een door Opdrachtgever te stellen zekerheid van Opdrachtgever uitblijft of onvoldoende is, is LenW bevoegd de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.2 inzake vroegtijdige beëindiging heeft LenW het recht, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het Abonnement of de Losse opdracht zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen:
 1. Abonnee faillissement of surseance van betaling aanvraagt of faillissement of surseance van betaling wordt verleend, dan wel een buitengerechtelijk (WHOA) of gerechtelijk (WSNP) saneringstraject ingaat, of de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen (of een deel ervan) verliest;
 2. indien Abonnee (natuurlijk persoon) komt te overlijden;
 3. indien Abonnee enige uit kracht van de wet of uit deze overeenkomst of het abonnement voortvloeiende verplichtingen niet nakomt (waaronder het niet overzichtelijk of onvolledig (naar oordeel van LenW) aanleveren van de informatie genoemd in artikel 2);
 4. indien het handelen of nalaten van Abonnee zodanig is dat van LenW in redelijkheid niet langer gevergd kan worden de overeenkomst (het abonnement) nog langer gestand te doen.
 1. Voorts is LenW bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van LenW kan worden gevergd. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van LenW op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien LenW de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de Overeenkomst. 
 2. Indien LenW tot opschorting of ontbinding overgaat, is LenW op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten van Opdrachtgever, die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.  
 3. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is LenW gerechtigd tot vergoeding van de door haar geleden of te lijden schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. Deze schade wordt in geval van voortijdige ontbinding van een Abonnement gesteld op het Abonnementsgeld, dat bij normaal voortduren van het Abonnement en tijdige opzegging tegen de eerst mogelijke dag verschuldigd zou zijn geweest.

Artikel 15: Aansprakelijkheid 

 1. Voor aanvaarde Opdrachten heeft LenW een inspanningsverplichting. Len W kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor directe schade die het gevolg is van de uitvoering door LenW van een Opdracht, en nimmer voor indirecte schade.
 2. Als LenW aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het laagste bedrag van hetzij (i) het aan LenW betaalde Abonnementsgeld van het betreffende boekjaar dan wel, bij een Losse opdracht, de vergoeding voor die Losse opdracht, en (ii) – in geval van een uitkering onder een aansprakelijkheidspolis van LenW – het bedrag dat de assuradeur van LenW in het voorkomende geval terzake van de schade aan LenW uitkeert. Opdrachtgever moet LenW in ieder geval ter wegneming of beperking van de schade de kans bieden het ontstane nadeel te herstellen.
 3. Wanneer de rechter niettemin af mocht wijken van het beding tot inperking van de door LenW verschuldigde schadevergoeding in de eerste volzin van lid 2 van dit artikel, dan zal de totale door LenW verschuldigde schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan EUR 10.000,= (zegge: tienduizend euro).
 4. LenW is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat LenW is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.  
 5. LenW is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden en beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de Opdracht bedongen prijs, voor zoveel deze aan LenW toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

6. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van LenW zelf, of haar tot de directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende Medewerkers. LenW is niet aansprakelijk voor aan hun opzet of grove schuld te wijten schadeveroorzakend handelen van andere Medewerkers.

7. Iedere rechtsvordering tot vergoeding van schade vervalt bij gebreke van een tijdige – binnen die termijn – in rechte ingestelde vordering door verloop van een termijn van 6 (zes) maanden na  datum van factureren van de verrichte Werkzaamheden door LenW.

Artikel 16: Vrijwaringen 

1. Opdrachtgever vrijwaart LenW voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade mochten lijden, dan wel stellen te lijden. 

2. Indien LenW uit dien hoofde door Derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever op eigen kosten gehouden LenW zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is LenW, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van LenW en Derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 17: Overmacht 

 1. Onder overmacht aan de zijde van LenW wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent krachtens de wet wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop LenW geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LenW niet in staat is haar verplichtingen uit, of verband houdende met, een Overeenkomst na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van LenW, ziekte of arbeidsongeschiktheid, overheidsmaatregelen die getroffen worden in het kader van de volksgezondheid of sanctiemaatregelen die de uitvoering van een Overeenkomst beletten of een oorlogstoestand of noodtoestand daaronder begrepen. Deze opsomming is niet limitatief.
 2. LenW heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheden, die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat LenW haar verplichtingen al had moeten nakomen. 
 3. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht opschorten. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle Partijen de Overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Is LenW op het moment van overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen al nagekomen of zal LenW deze kunnen nakomen, dan mag LenW dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande Opdracht ging.

Artikel 18: Geheimhouding 

 1. Beide Partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de Opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie. 
 2. Moet LenW volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – Derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd de Opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.  

Artikel 19: Intellectuele eigendomsrechten

1. De door of in Opdracht van LenW opgestelde stukken zoals Offertes, elektronische bestanden en andere producten blijven eigendom van LenW. Deze stukken dienen door Opdrachtgever op eerste verzoek van LenW aan haar te worden teruggegeven. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan LenW.

2. Het is Opdrachtgever verboden om de in het vorige lid genoemde stukken te verveelvoudigen, te openbaren of op een andere manier te exploiteren. Het is Opdrachtgever verboden om deze stukken zonder toestemming van LenW aan Derden ter hand te stellen. 

3. LenW behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving inzake intellectuele eigendomsrechten. LenW heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van Derden wordt gebracht. 

Artikel 20: Toepasselijk recht 

1. Op alle Offertes, Opdrachten, Opdrachten en aanbiedingen van LenW en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met een Offerte, Opdracht of andere Overeenkomst zullen worden gebracht voor de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam.

3. Bovenstaande is ook van toepassing indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer Opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

Artikel 21 : Wijziging Algemene Voorwaarden

1. LenW is te allen tijde bevoegd om wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het door LenW aangekondigde tijdstip van in werking treden. 

2. Indien geen tijdstip van in werking treden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens een Opdrachtgever in werking zodra Opdrachtgever van de wijziging op de hoogte is gebracht.