KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012

Let op …. gelieve rekening te houden met het feit dat onderstaande opmerkingen van algemene aard zijn. Voor uw specifieke situatie gelieve contact met ons op te nemen. Daarnaast bestaat agv de onrust omtrent het nieuwe kabinet nog niet voor alle maatregelen 100% zekerheid.

Tips voor ondernemers
1. Stel uw winst uit tot volgend jaar!
Probeer dit jaar nog uw winst te minimaliseren door de vrijval van bijvoorbeeld uw
herinvesteringsreserve te voorkomen of de vrijval van uw fiscale oudedagsreserve uit te
stellen tot na 1 januari 2013. U kunt namelijk volgend jaar als ondernemer voor de
inkomstenbelasting profiteren van een hogere mkb-winstvrijstelling. De vrijstelling gaat
omhoog van 12% naar 14%.
De mkb-winstvrijstelling is een vast percentage van de door u behaalde winst en wordt
berekend over de winst na aftrek van de ondernemersaftrek. Deze aftrek is het gezamenlijke
bedrag van de zelfstandigenaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O),
meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek.

2. Maak gebruik van de ondernemingsfaciliteiten!
Per 1 januari 2015 zal er € 500 miljoen bespaart worden op de ondernemersfaciliteiten
waaraan het urencriterium is verbonden. Het is nog niet duidelijk of dat de
ondernemingsregelingen worden versoberd dan wel worden afgeschaft.
U kunt nu nog optimaal gebruik maken van de ondernemingsfaciliteiten indien u aan het
urencriterium voldoet. Werkt(e) u in 2012 minimaal 1.225 uren voor uw onderneming(en)?
En bent u bovendien meer dan 50% van uw werkzame tijd in uw bedrijf bezig? Dan komt u in
aanmerking voor de ondernemersaftrek. U heeft recht op de zelfstandigenaftrek, eventueel
verhoogd met een extra aftrek voor ‘starters’, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de
meewerkaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid alsmede de stakingsaftrek.

3. Houd uw uren bij voor het urencriterium!
Leg de tijd die u besteedt aan uw onderneming goed vast. Het gaat hierbij om alle tijd die u
besteedt aan werkzaamheden die (in)direct gericht zijn op de zakelijke belangen van uw
onderneming(en). Denk bijvoorbeeld aan reistijd en acquisitie. Ook de zakelijk verrichte
activiteiten die niet direct toerekenbaar zijn aan opdrachten tellen mee. Voorbeelden hiervan
zijn het beheren van uw website en het verzorgen van uw administratie. Het urencriterium
geldt ook als u parttime onderneemt.

4. Benut de MKB-winstvrijstelling!
Komt u niet aan de grens voor het urencriterium? Dan kunt u uw belastingdruk toch nog
verlagen door een beroep te doen op de MKB-winstvrijstelling. U heeft namelijk recht op de
vrijstelling ongeacht het aantal uren dat u aan uw onderneming besteedt. Dit geldt als u een
eenmanszaak runt, een beherend vennoot in een vof bent of als maat in een maatschap
deelneemt. De vrijstelling bedraagt in 2012 12% van uw winst uit onderneming.

5. Er komt een winstbox!
Er zal een winstbox worden ingevoerd per 1 januari 2015. Een winstbox kan gezien worden
als een speciale box waarin het inkomen van ondernemers valt. Hierbij worden betrokken de
zelfstandigenaftrek, fiscale oudedagsreserve, meewerkaftrek, startersaftrekken en de S&Oaftrek.
Het urencriterium komt dan te vervallen. De winstbox is genoemd in het
Regeerakkoord maar is inhoudelijk verder helemaal nog niet uitgewerkt.

Tips voor ondernemer en de BV
6. Innoveren in 2013 fiscaal aantrekkelijk!
Ook in 2013 krijgt u de mogelijkheid om fiscaal gefaciliteerd te innoveren. De WBSO zorgt
er namelijk voor dat u minder loonheffing hoeft te betalen over de loonkosten die zien op
speur- en ontwikkelingswerk (S&O). U vermindert eenvoudig de afdracht van loonheffing
over de loonkosten. Uit evaluatie van de WBSO blijkt dat door het verhogen van de
bovengrens van de 1e schijf ondernemers meer gestimuleerd worden om te innoveren en door
te groeien. Hogere percentages hadden een beperkter effect. In 2013 wordt de bovengrens van
de 1e schijf daarom verhoogd van € 10.000 naar € 200.000.
De verhoging van de bovengrens van de 1e schijf brengt met zich mee dat:
• het percentage van de 1e schijf van 42% naar 38% gaat;
• het percentage van de 1e schijf voor starters van 60% naar 50%;
• het S&O uurloon wordt afgerond naar boven op € 1 (nu is dat nog € 5).
Let op!
U moet op dit moment uw gerealiseerde S&O-uren aan Agentschap NL mededelen als het
aantal gerealiseerde uren onder de grenswaarde komt, zoals vermeld in de S&O-verklaring die
u hebt ontvangen. Dit betekent dat u uw uren meldt indien u minder dan 90% van de S&Ouren
realiseert ten opzichte van de S&O-verklaring. Per 1 januari 2013 komt de grens van
90% voor het doen van een mededeling over de gerealiseerde uren komt te vervallen. Er moet
voortaan dus altijd een mededeling worden gedaan.

7. Denk ook aan RDA
Indien u aan speur- en ontwikkelingswerk doet, kunt u naast de WBSO ook gebruik maken
van de RDA (Research en Development Aftrek). Met de RDA kunt u uw kosten nog verder
verlagen via een extra aftrekpost. Aftrekbaar zijn bijvoorbeeld kosten voor prototypes,
proefopstellingen of onderzoeksapparatuur. Per 1 januari 2013 wordt het RDA percentage
verhoogd van 40% naar 54%.
Let op!
Het kan verstandig zijn uw investeringen in speur- en ontwikkelingswerk even uit te stellen
tot 2013 om zo in aanmerking te komen voor een grotere aftrekpost.
Daarna volgt weer een beperking van de fiscale innovatieregelingen. In 2014 wordt er in
totaal € 93 mln. bezuinigd op de RDA, de innovatiebox en de WBSO. Dit bedrag loopt op
naar € 160 mln. in 2015 e.v.

8. Maak gebruik van de kredietgarantieregelingen!
Sinds de crisis is het voor veel bedrijven lastig om aan krediet te komen. Om de
kredietverlening te vergemakkelijken en het risico voor banken te beperken, biedt de overheid
twee regelingen aan: de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling) en het Besluit
Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-regeling). Deze regelingen worden per 1 januari 2013
verruimd dus het is raadzaam om te wachten met het aangaan van een lening.

De kredietgarantieregelingen
De GO-regeling helpt (middel)grote ondernemingen bij het aantrekken van bankleningen en
bankgaranties met een overheidsgarantie van 50%. Een banklening of bankgarantie bedraagt
minimaal € 1,5 mln en maximaal € 150 mln per onderneming. Deze regeling wordt verlengd
tot eind 2013.
De BMKB-regeling is bedoeld voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf met
maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot € 50 mln. Deze regeling geldt ook voor
veel vrijberoepers. De BMKB-regeling biedt u als ondernemer of BV extra steun. De pot voor
de BMKB gaat per 1 januari 2013 van € 750 miln. naar € 1 miljard zodat meer bedrijven er
gebruik van kunnen maken.
Tip!
Heeft u als kleine ondernemer of zelfstandige zonder personeel een lening nodig om uw
bedrijf te starten of uit te breiden? Dan kunt u terecht bij Qredits (www.qredits.nl) voor
zakelijke leningen. In 2013 wordt het kredietplafond van de microfinancieringsorganisatie
Qredits overigens verhoogd van € 50.000 naar € 150.000.
Let op!
De kredietgarantieregelingen zijn gekoppeld aan budgetten van de overheid. Als de extra
budgetten op zijn, is het nog maar de vraag of de regelingen voor nieuwe of lopende
aanvragen nog worden gehonoreerd. Wees er dus snel bij!

9. Let op herinvesteringsreservetermijn!
Heeft u een herinvesteringsreserve gevormd? Ga dan in uw boeken na wanneer deze
herinvesteringsreserve is gevormd. Indien u de herinvesteringsreserve namelijk niet binnen
drie jaar benut voor nieuwe investeringen, dan valt de reserve vrij ten gunste van het fiscale
resultaat. Dit betekent dat uw winst verhoogd wordt met de herinvesteringstermijn en dat u
daardoor meer belasting verschuldigd kan zijn.
Let op!
Bij bijzondere omstandigheden kunt u met de Belastingdienst overleggen over een
termijnverlening. Doe dit wel tijdig!

10. Kijk uit voor de desinvesteringsbijtelling!
Voor bedrijfsmiddelen waarvoor u bij aanschaf een investeringsaftrek (kleinschaligheid,
energie of milieu) hebt genoten, geldt een desinvesteringsbijtelling als u deze
bedrijfsmiddelen verkoopt binnen vijf jaar na aanvang van het kalenderjaar waarin de
aftrek plaatsvond. De desinvesteringsbijtelling geldt ook als u iets doet wat gelijk te
stellen is met verkoop. Let daarom op de datum van investeren en of u een bijtelling kunt
voorkomen door niet in 2012 te desinvesteren maar pas in 2013.

11. Pas de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (kia) toe!
Heeft u in 2012 geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen? Indien deze investering tussen de € 2.300
en € 306.931 bedraagt, kunt u in aanmerking komen voor de
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (kia). De kia is een percentage van al uw investeringen.
De hoogte hangt af van het geïnvesteerde bedrag.

Niet meer dan € 2.300 0
€ 2.301 t/m € 55.248 28% van het investeringsbedrag
€ 55.249 t/m € 102.311 € 15.470
€ 102.312 t/m € 306.931
€ 15.470 verminderd met 7,56% van
het deel van het investeringsbedrag
boven de € 102.311
Meer dan € 306.931 0

Let op! Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de kia. Uitgesloten zijn:
• Bedrijfsmiddelen waarvan het aankoopbedrag kleiner is dan € 450.
• Bedrijfsmiddelen die bestemd zijn om (indirect) hoofdzakelijk het vrijgestelde
bosbedrijf uit te oefenen.
• Bedrijfsmiddelen die bestemd zijn om (indirect) hoofdzakelijk een onderneming te
drijven waarvan de winst is vrijgesteld op grond van de Regeling ter voorkoming
dubbele belasting (in het buitenland gevestigde bedrijven).
• Gronden, inclusief ondergrond gebouwen, met uitzondering van verbeteringskosten
grond waarop wordt afgeschreven.
• Woonhuizen en woonschepen, alsmede gedeelten van zaken die dienen voor
bewoning.
• Personenauto’s niet bestemd voor beroepsvervoer over de weg.
Vaartuigen voor representatie.
• Effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen, ontheffingen, concessies en andere
dispensaties van publiekrechtelijke aard.
• Bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om (indirect) hoofdzakelijk ter beschikking te
worden gesteld aan derden. Te denken is aan verhuur e.d.

12. Uw administratie over 2005 mag weg!
U moet uw administratie zeven jaar bewaren. Aan het eind van dit jaar kunt u de administratie
over 2005 en eventueel voorgaande jaren wegdoen. Permanente stukken (aktes, pensioen- en
lijfrentepolissen en dergelijke) mogen niet worden weggegooid.
Tip!
Indien u de gegevens van verkoopbonnen digitaal opslaat en deze ter beschikking kunt
stellen aan de Belastingdienst, is het niet meer noodzakelijk om kassabonnen, kassarollen
enzovoort op papier te bewaren. dit geldt ook voor facturen. Wij adviseren u dit eerst
met de Belastingdienst af te stemmen, voordat u alle papieren documenten weggooit.
Let op!
Voor onroerende zaken geldt voor de btw echter een herzieningstermijn van tien jaar. Dit
betekent dat als u de btw over de aankoop of verbouwing van een onroerende zaak heeft
teruggevraagd, dan moet u de btw-boekhouding tien jaar bewaren.

13. Kijk uit voor de verhuurderheffing in 2013!
Houdt u zich bezig met het verhuren van woningen? Dan dient u nu al na te gaan of u in 2013
mogelijk geconfronteerd wordt met de verhuurdersheffing. Wat houdt deze nieuwe heffing in?
Iedereen die 11 of meer woningen verhuurt in de “gereguleerde” sector, wordt voor deze
nieuwe belasting als belastingplichtige aangemerkt. Gereguleerde sector wil zeggen
woningen waarvan de huur lager is dan de grens voor de huurtoeslag. In 2012 is die grens €
664,66.
Van de heffing uitgesloten zijn:
• Huurwoningen die behoren tot de “vrije sector”, zijnde woningen met een huur boven
de huurtoeslaggrens.
• Verhuur in het kader van een hotel- of recreatiebedrijf voor een korte verblijfperiode.
Waar betaalt u als verhuurder belasting over?
De belasting wordt berekend over het aantal verhuurde woningen minus 10. Vervolgens wordt
de gemiddelde WOZ-waarde genomen maal dat aantal woningen. Over die grondslag wordt
dan het tarief toegepast. In 2013 zou het tarief 0,0014% bedragen maar er is in het
regeerakkoord aangekondigd dat de verhuurdersheffing in 2013 met € 45 mln. verhoogd zal
worden.
Voorbeeld uitgaande van een tarief van 0,0014%
Eigenaar X bezit 17 huurwoningen met een totale WOZ-waarde van € 2.550.000. De
gemiddelde WOZ-waarde per huurwoning is dan € 150.000. De grondslag is dan 7 woningen
(17 minus 10), maal € 150.000 = € 1.050.000. De belasting in 2013 bedraagt dan “slechts”
€ 14,70 (= 0,0014% x € 1.000.000). Maar bij een zelfde grondslag stijgt de belasting in 2014
al naar € 2.425,50!
Let op!
De peildatum van 1 januari is bepalend voor wel of geen belastingplicht. Veranderingen
gedurende het jaar spelen geen verder rol, alleen wellicht voor de heffing per eerstvolgende
peildatum. De heffing dient overigens op aangifte te worden voldaan en wel binnen 3
maanden, dus voor 1 april!

14. U kunt in 2013 nog makkelijker elektronisch factureren!
U mag al vanaf 2009 uw facturen elektronisch verzenden aan ondernemers in Nederland. Er
geldt slechts één voorwaarde en dat is dat de afnemer moet accepteren dat de factuur alleen
elektronisch wordt verstuurd. Op de elektronische factuur moeten dezelfde gegevens staan als
op de papieren factuur.
Per 1 januari 2013 kunt u uw facturen gemakkelijker elektronisch verzenden aan ondernemers
in Europa. De regels voor elektronisch factureren (e-invoicing) in Europees verband worden
versoepeld. U bent straks vrij om zelf de technologie te kiezen om de authenticiteit, integriteit
en leesbaarheid van de factuur te waarborgen. Afstemming met de inspecteur is niet meer
vereist. Momenteel dient u gebruik te maken van een geavanceerde elektronische
handtekening, uitwisseling van gegevens via een EDI (Electronic Data Interchange)-systeem
of een andere vooraf door de inspecteur geaccordeerde methode.
Tip!
Maak gebruik van elektronisch factureren. U bespaart zo kosten en daarnaast zorgt een
geautomatiseerde verwerking van e-facturen voor een betere controle op uw financiële
administratie.

Tips voor BTW
15. Let op de nieuwe btw-factureringsregels per 1 januari 2013!
U dient per 1 januari 2013 rekening te houden met de nieuwe btw-factureringsregels. Wij
raden u aan om uw administratie hier nu alvast aan te koppelen.
Waar moet een volledige btw-factuur per 1 januari 2013 aan voldoen?
1.Datum uitreiking factuur.
2. Opeenvolgend factuurnummer (meerdere reeksen mag).
3. Btw-identificatienummer leverancier / dienstverrichter.
4. Btw-identificatienummer afnemer bij toepassing verleggingsregeling of als een
intracommunautaire levering wordt verricht.
5. NAW-gegevens ondernemer en afnemer.
6. Geleverde goederen of diensten: hoeveelheid en duidelijke omschrijving.
7. Datum waarop levering of dienst heeft plaatsgevonden.
8. De maatstaf van heffing voor elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief btw,
evenals de eventuele (vooruitbetalings)kortingen die niet bij de eenheidsprijs zijn inbegrepen.
9. Het toegepaste btw-tarief.
10. Het te betalen btw-bedrag.
11. Indien de afnemer i.p.v. leverancier of dienstverrichter de factuur uitreikt, de vermelding:
– Factuur uitgereikt door de afnemer.
12. (Indien van toepassing):
– Verwijzing naar de vrijstelling of intracommunautaire levering.
13. Indien een verleggingsregeling van toepassing is, de vermelding:
– Btw verlegd.
14. Gegevens over het vervoermiddel (nieuw of gebruikt).
15. (Indien van toepassing) de vermelding:
– Bijzondere regeling reisbureaus.
16. (Indien van toepassing) de vermelding:
– Bijzondere regeling – gebruikte goederen of;
– Bijzondere regeling – kunstvoorwerpen of;
– Bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten.
17. Indien van toepassing:
– NAW-gegevens en btw-identificatienummer fiscaal vertegenwoordiger.
Let op!
Punten 11, 13, 15 en 16 zijn nieuw.

Wat zijn de eisen voor een vereenvoudigde btw-factuur per 1 januari 2013?
U krijgt vanaf 1 januari 2013 de mogelijkheid om een vereenvoudigde factuur uit te reiken als
het factuurbedrag niet hoger is dan € 100. Een vereenvoudigde factuur dient aan de volgende
eisen te voldoen:
1. Factuurdatum.
2. NAW-gegevens leverancier.
3. Aard geleverde goederen of verrichte diensten.
4. Het te betalen btw-bedrag, óf de gegevens waarmee dat bedrag kan worden berekend.
Let op! Op het uitreiken van een onjuiste factuur staat per 1 januari 2013 een boete van maximaal €
4.920.

16. U krijgt uitstel voor het afdragen van de btw tot € 20.000!
U dient als btw-plichtige op tijd btw af te dragen. Maar het kan wel eens gebeuren dat dit niet
altijd op tijd lukt door omstandigheden. Heeft u liquiditeitsproblemen bij het afdragen van uw
btw? Dan krijgt u per 1 januari 2013 uitstel voor uw btw-afdracht tot een bedrag van €
20.000. Onder bepaalde voorwaarden kan dit betekenen dat u uw btw-afdracht tot € 20.000
een kwartaal later kan doen.
Hoe ziet het uitstel eruit?
U kunt ten eerste in aanmerking komen voor kort uitstel op schriftelijk of telefonisch verzoek
voor maximaal vier maanden na de laatste vervaldag van de (oudste) aanslag. Wat zijn de
criteria?
• het gaat om openstaande belastingaanslagen tot een bedrag van maximaal € 20.000;
• er staan geen belastingaanslagen open waarvoor dwangbevelen zijn betekend;
• er is geen sprake van aangifteverzuim;
• er zijn geen openstaande oninbare belastingschulden.
Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor een betalingsregeling met een langere looptijd.
Let op!
Om in aanmerking te komen voor een betalingsregeling met een langere looptijd hoeft u niet
meer aan te tonen dat de betalingsproblemen hun oorsprong vinden in de economische crisis.

17. Vraag buitenlandse btw terug!
Heeft u in 2012 als Nederlandse ondernemer activiteiten verricht voor ondernemers in andere
EU-lidstaten? Dan kunt de betaalde buitenlandse btw onder voorwaarden terugvragen door
een digitaal teruggaafverzoek buitenlandse btw bij de Belastingdienst in te dienen.
Wat zijn de voorwaarden?
• Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
• U hoeft in het EU-land waar u btw terugvraagt, geen btw-aangifte te doen
• U gebruikt de goederen en diensten voor met btw belaste bedrijfsactiviteiten.
Let op!
Uw verzoek moet binnen zijn vóór 1 oktober 2013. Dient u uw verzoek later in dan kan dit tot
gevolg hebben dat het door het andere EU-land niet meer in behandeling wordt genomen.
18. Vraag btw terug bij failliete afnemer!
Bij een faillissement van de afnemer van een levering of dienst, kunt u de in rekening
gebrachte btw terugvragen van de Belastingdienst. De verschuldigde btw moet op de aangifte
zijn aangegeven en voldaan. Heeft u een afnemer waaruit valt op te maken dat de rekening
niet betaald wordt, bijvoorbeeld uit correspondentie met de afnemer. Dan dient u een verzoek
om teruggaaf van de btw doen.
Let op!
U kunt de btw niet terugvragen door middel van een creditfactuur.

19. Btw-vrijstelling (Para)medische diensten ingeperkt!
De btw-vrijstelling voor (para)medische diensten wordt per 1 januari 2013 ingeperkt. Vanaf 1
januari 2013 zijn slechts nog vrijgesteld de diensten op het vlak van de gezondheidskundige
verzorging van de mens door beoefenaren van een medisch of paramedisch beroep die een op
dit beroep gerichte opleiding hebben voltooid waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), voor zover deze diensten
tot het gebied van deskundigheid van dit beroep behoren en onderdeel vormen van bedoelde
opleiding.

20. Einde fiscale eenheid btw melden!
Mocht door wijziging van omstandigheden blijken dat er geen fiscale eenheid meer is voor de
btw dan moet u dit zo spoedig mogelijk schriftelijk melden aan de Belastingdienst.
Blijft de fiscale eenheid op papier bestaan dan kan dit tot gevolg hebben dat u of bepaalde
ondernemingen aansprakelijk worden gesteld voor de btw-schuld van de fiscale eenheid die
eigenlijk al niet meer bestaat.

Tips voor de DGA
21. Eenmalig een onbelaste korting op uw pensioen!
Heeft u een pensioen BV en kampt u met een tekort door tegenvallende beleggingsresultaten?
Dan kunt u per 1 januari 2013 een eenmalige korting doorvoeren op uw pensioen zonder te
worden aangeslagen door de Belastingdienst.
Hoe komt u in aanmerking voor de korting?
Om in aanmerking te komen voor de korting gelden strikte voorwaarden. Het tekort moet zijn
ontstaan door reële beleggings- en ondernemingsverliezen. Daarnaast wordt de verlaging
alleen goedgekeurd op de pensioeningangsdatum. Is het pensioen al ingegaan, dan geldt een
overgangsregeling die tot en met 2015 loopt. In die periode kan er ook een eenmalige
goedkeuring plaatsvinden tot vermindering van de pensioenuitkering.
Let op!
Door de korting bespaart u op loonbelasting over de verlaagde pensioenuitkering plus 20%
revisierente.

22. Check uw (gebruikelijk) loon!
Bezit u aandelen van minimaal 5% in een BV en verricht u tevens arbeid voor deze BV? Dan
wordt u als DGA geacht loon te genieten voor deze werkzaamheden. Dit loon (ook wel
gebruikelijk loon genoemd) bedraagt minimaal € 42.000 (2012).
Hoger of lager dan € 42.000?
Bent u van mening dat dit loon te hoog is, dan dient u zelf aannemelijk te maken dat een lager
loon gebruikelijk is. Dit kunt u doen door een vergelijking te maken met soortgelijke
dienstbetrekkingen waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt.
Let op!
De fiscus kan daarentegen ook het standpunt innemen dat het gebruikelijk loon juist hoger is
dan € 42.000. Als bij soortgelijke dienstbetrekkingen een hoger loon gebruikelijk is, wordt het
loon op het hoogste van de volgende bedragen gesteld:
• 70% van het hogere gebruikelijke loon, maar ten minste € 42.000, of;
• het loon van uw meestverdienende werknemer of van de meestverdienende werknemer
van een aan u verbonden vennootschap.
Tip!
Het is nuttig om jaarlijks te bekijken of uw loon naar beneden kan worden bijgesteld. Mocht
dit zo zijn dan dient u dit voor te leggen aan de fiscus.
Tips voor de werkgever en de werknemer

23. U dient de crisisheffing toe te passen op hoge lonen!
U dient het uitbetaalde loon aan uw werknemers in 2012 te toetsen aan de grens van de
crisisheffing. U wordt in 2013 als werkgever namelijk geconfronteerd met een eenmalige
crisisheffing van 16%. De crisisheffing ziet op het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking
(inclusief eenmalige beloningen, zoals een bonus) dat u in 2012 aan een werknemer heeft
betaald. Het moet wel gaan om hoge lonen dus de inhouding vindt pas plaats voor zover dat
loon op jaarbasis hoger is dan € 150.000.
Let op!
Ook de bijtelling auto van de zaak maakt onderdeel uit van het loon voor de bepaling van de
grens van € 150.000. Dit kan wel eens betekenen dat u eerder dan u wellicht denkt met deze
heffing te maken kunt krijgen.
U dient deze crisisheffing bij de loonbelastingaangifte over de maand maart 2013 aan te
geven en af te dragen.
Tip!
Voorkom de crisisheffing door bijvoorbeeld een bonus/tantième uit te stellen naar 2013.
Hogere heffing op vertrekvergoedingen
U dient per 1januari 2013 bij een vertrekvergoeding rekening te houden met een verhoogd
tarief. Het tarief van de werkgeversheffing op excessieve vertrekvergoedingen (hoger dan €
531.000) wordt verhoogd van 30% naar 75%.

24. Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht!
Bent u al overgestapt op de nieuwe werkkostenregeling (WKR)? Tot en met 2013 kunt u
jaarlijks opnieuw kiezen voor de WKR of voor de oude regels voor vrije vergoedingen en
verstrekkingen. Per 1 januari 2014 moet u als werkgever overgeschakeld zijn naar de WKR.
Dit betekent dat u nog één jaar heeft om uw administratie en uw arbeidsvoorwaarden hier op
in te richten.
Wat levert de WKR u op?
• U kunt een vast percentage van de loonsom onbelast vergoeden en verstrekken.
• U hoeft de meeste vergoedingen en verstrekkingen niet meer op werknemersniveau in
uw loonadministratie te registreren.
• U hoeft geen rekening meer te houden met de voorwaarden en beperkingen van de
bestaande regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen: u krijgt meer vrijheid.
• U kunt de vergoedingen en verstrekkingen zonder meer in de vrije ruimte
onderbrengen. U hoeft niet meer te toetsen of uw werknemer de vergoeding of
verstrekking zakelijk of privé gebruikt.
• U waardeert loon in natura meestal tegen de factuurwaarde en niet meer tegen de
waarde in het economische verkeer.
• U kunt normbedragen gebruiken voor maaltijden die u op de werkplek verstrekt, voor
huisvesting en inwoning op de werkplek en voor kinderopvang op de werkplek.
• U hoeft de vergoedingen en verstrekkingen niet te verwerken in de loonstrook.
Let op!
Met de WKR kunt u per 1 januari 2013 maximaal 1,5% van het totale fiscale loon (vrije
ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers.
Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing.
Die is 80 procent. Als u de afgelopen jaren afspraken over vergoedingen aan werknemers
heeft gemaakt met de Belastingdienst, kunt u met de nieuwe regeling minder gunstig uit zijn.
De overgang naar de WKR vraagt daarnaast een ruime voorbereiding.

25. Denk in 2012 nog aan uw studiekosten!
Vanaf 1 januari 2013 is de drempel voor studiekosten verlaagd naar € 250. U kunt dus de
kosten die u in 2013 maakt voor studie vanaf dat bedrag in aftrek brengen. De aftrek van
studiekosten wordt echter wel beperkt tot de verplicht gestelde en noodzakelijke kosten van
opleiding of studie. Denk hierbij aan: lesgeld, examengeld en de door het onderwijsinstituut
verplicht gestelde leermiddelen.
Let op!
U kunt alleen nog in 2012 computers, laptops en bijbehorende randapparatuur als printers en
scanner als studiekosten in aftrek brengen. Per 1 januari 2013 zijn deze van aftrek uitgesloten.

26. De doorwerkbonus wordt ingevoerd!
Met ingang van 2013 komt er voor werknemers vanaf 61 tot 65 jaar met een laag
arbeidsinkomen een nieuwe heffingskorting in de inkomstenbelasting. Deze wordt de
doorwerkbonus genoemd en houdt in dat deze werknemers, indien zij doorwerken tot 65,5
jaar, gemiddeld 1,5 jaar eerder met pensioen kunnen zonder er financieel op achteruit te gaan.
Let op!
Het gaat hierbij zowel om deeltijd als voltijd werknemers vanaf 61 tot 65 jaar.

27. U heeft korter recht op WW!
Als u werkloos raakt, heeft u vanaf 1 januari 2014 maximaal 12 maanden recht op een wwuitkering
op basis van het laatst verdiende loon. Daarna wordt de ww-uitkering nog 12
maanden gebaseerd op het minimumloon.
Let op!
U gaat er dus straks fors op achteruitgaan gezien het feit dat de ww-duur momenteel 38
maanden bedraagt.

28. U kunt makkelijker werknemers ontslaan!
U kunt vanaf 1 januari 2014 makkelijker werknemers ontslaan. U dient namelijk nog enkel
advies te vragen bij het UWV. Die organisatie verleent geen vergunning meer, maar geeft een
advies. Ook bij een negatief advies kunt u tot ontslag overgaan. Werknemers kunnen achteraf
bezwaar maken bij de kantonrechter.

Let op!
Werknemers die na een dienstverband langer dan een jaar worden ontslagen (of geen
contractverlenging) hebben recht op een transitiebudget van een kwart maandsalaris per
gewerkt dienstjaar. Dit bedrag heeft een maximum van vier maandsalarissen en is
bijvoorbeeld bedoeld voor omscholing.
Ontslagvergoeding beperkt
Werknemers kunnen in minder gevallen aanspraak maken op een ontslagvergoeding.
Werknemers hebben alleen nog recht op een ontslagvergoeding als het ontslag onterecht is of
aan u te wijten valt.
Let op!
De maximale ontslagvergoeding bedraagt dan een half maandsalaris per dienstjaar, met een
maximum van € 75.000.
Tips voor alle belastingplichtigen
Woning:

29. Bespaar overdrachtsbelasting bij doorverkoop woning!
U kunt nog steeds overdrachtsbelasting besparen bij doorverkoop van onroerende zaken. De
regeling in de overdrachtsbelasting is voor het doorverkopen van woningen namelijk
verruimd per 1 september 2012. Voor onroerende zaken, zoals woningen en bedrijfspanden,
wordt de termijn tijdelijk verlengd naar 36 maanden. Dit betekent dat u bij de koop van een
pand per 1 september 2012 en bij doorverkoop binnen 3 jaar geen overdrachtsbelasting
betaalt. Het tarief voor de overdrachtsbelasting bedraagt overigens 2%.
Voorbeeld:
X koopt op 20 maart 2013 een ander huis voor € 350.000 k.k. De overdrachtsbelasting
bedraagt dan 2% van € 350.000 = € 7.000.
Omdat de oude woning nog niet verkocht is en de bank eist dat hij één van de twee huizen
moet verkopen, verkoopt X het nieuwe huis op 31 december 2015 voor € 380.000. Op grond
van de doorverkoopregeling is bij de doorverkoop niet € 7.600 aan overdrachtsbelasting
verschuldigd, maar slechts € 600 (€ 7.600 minus € 7.000) bij de eerste transactie.
Let op!
Voor in 2011 gekochte woningen was de termijn van 6 maanden tijdelijk verlengd naar 12
maanden. Deze gold overigens niet voor bedrijfspanden. De nu voorgestelde verruiming naar
36 maanden geldt voor onroerende zaken aangekocht in de periode van 1 september 2012 tot
1 januari 2015!

30. Hypotheekrenteaftrek wordt beperkt!
Vanaf 1 januari 2014 gaat voor alle hypotheken, dus ook bestaande gevallen, de maximale
aftrek elk jaar met een half procent omlaag. De maximale aftrek ligt nu nog op 52%, maar
gaat in 28 jaar tijd omlaag naar de hoogte van de derde belastingschijf.
Let op!
In 2012 en 2013 kunt u nog gebruik maken van de maximale hypotheekrenteaftrek van 52%!
Rente op restschuld aftrekbaar
Betaalt u rente over een restschuld? Dan kunt u per 1 januari 2014 deze rente maximaal 5 jaar
aftrekken van het belastbaar inkomen in box 1.
Nieuwe aflossingsvrije hypotheken
Bent u van plan om vanaf 2013 een hypotheek af te sluiten? Dan komt u alleen in aanmerking
voor hypotheekrenteaftrek als u uw schuld annuïtair aflost.

31. Controleer uw WOZ-beschikking in 2013!
Begin 2013 ontvangt u een WOZ-beschikking die een waarde van uw woning vermeldt. In
deze tijd van economische recessie kan het zijn dat uw woning een veel lagere waarde heeft in
het economisch verkeer dan deze waarde. U kunt tegen de WOZ-beschikking bezwaar maken.
De gemeente moet uw bezwaarschrift binnen zes weken na dagtekening van de beschikking
hebben ontvangen.
Auto

32. Betaal uw MRB op tijd in 2013!
Bij het te laat betalen van de Motorrijtuigenbelasting (MRB) wordt u per 1 januari 2013
geconfronteerd met een boete van € 50. Betaalt u herhaaldelijk te laat dan bedraagt bij een
tweede en derde (en verdere) verzuim binnen een periode van 2 jaar de boete respectievelijk €
100 en € 150.

33. U krijgt in 2013 geen vrijstelling MRB meer voor uw oldtimer!
Heeft u een oldtimer in uw bezit? Dit wil zeggen dat u houder bent van een auto van 30 jaar
of ouder. Dan geniet u alleen in 2012 nog vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting. De
vrijstelling komt per 1 januari 2013 namelijk te vervallen omdat er oneigenlijk gebruik is
geconstateerd. De vrijstelling was bedoeld voor liefhebbers die zo nu en dan een ritje maken
in hun oldtimer. In de praktijk is geconstateerd dat de oldtimer werd aangeschaft of ingevoerd
uit het buitenland voor dagelijks gebruik.
Overig

34. Er komt een einde aan de fiscale aftrek specifieke zorgkosten!
Heeft u in 2012 kosten voor ziekte of invaliditeit? Dan heeft u misschien recht op aftrek van
uitgaven voor specifieke zorgkosten. Uitgaven voor specifieke zorgkosten komen slechts voor
aftrek in aanmerking voor zover deze boven bepaalde inkomensdrempels komen.
Let op!
De fiscale regeling voor de aftrek van specifieke zorgkosten wordt in zijn geheel per 1 januari
2014 afgeschaft.

35. Maak gebruik van de aftrekpost levensonderhoud kinderen!
Als u in 2012 per kwartaal meer uitgeeft voor het levensonderhoud van uw kind dan de vaste
drempel die daarvoor geldt, kunt u voor de aftrekpost levensonderhoud kinderen in
aanmerking komen.
U moet zelf kunnen aantonen dat u in belangrijke mate in het levensonderhoud van uw kind
voorziet. Liefst met bonnen en afschriften. Ook als een kind bijvoorbeeld bijverdient.
Let op!
De aftrekpost levensonderhoud kinderen komt ten einde en wordt per 1 januari 2015
afgeschaft.

36. Arbeidskorting gaat omhoog!
U gaat in de toekomst profiteren van een verhoogde arbeidskorting. Het maximum van de
arbeidskorting wordt in 2014 verhoogd met 125 euro. Dit bedrag wordt in gelijke stappen
verder verhoogd tot 500 euro in 2017 en daarna. Deze maatregel geldt voor iedereen die recht
heeft op arbeidskorting, ongeacht het inkomen.

37. Belastingverlaging!
U gaat straks minder belasting betalen in de inkomstenbelasting. De derde schijf van de
inkomstenbelasting gaat in 2014 van 42% naar 38%. De vierde, hoogste, schijf gaat van 52%
naar 49%. De inkomensgrens tussen de derde en de vierde schijf wordt verhoogd, daardoor
vallen meer inkomens binnen de derde schijf.

Overige tips
38. Ga uw verzekeringen na!
U gaat vanaf 1 april 2013 meer assurantiebelasting betalen over uw verzekeringspremie. De
assurantiebelasting wordt namelijk fors verhoogd van 9,7% naar 21%. Het
overgangsrecht wordt zo vormgegeven dat het nieuwe tarief van 21% van toepassing is
op premies voor zover die betrekking hebben op een verzekerde periode van na 31 maart
2013 (ongeacht wanneer deze premies betaald zijn).
U kunt niet onder het verhoogde tarief uitkomen maar u kunt wel nagaan of u alle gesloten
verzekeringen daadwerkelijk nog nodig heeft.
Voor welke verzekeringen geldt de assurantiebelasting niet?
Er zijn verzekeringen waar geen assurantiebelasting voor geldt. De belangrijkste hiervan zijn:
• levensverzekeringen;
• ongevallen-, invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
• ziektekostenverzekeringen.
De verhoging van de assurantiebelasting heeft op de premie van deze verzekeringen dus geen
invloed.
Let op!
Indien u oververzekerd bent, doet u er goed aan om uw overbodige verzekeringen op te
zeggen.

39. BSN derde verstrekken
Indien u partneralimentatie in aftrek brengt, zult u per 1 januari 2013 het BSN van de
ontvangende partij moeten vermelden. Ook als u een eigenwoninglening heeft verkregen van
een andere persoon (geen bank), zal het BSN van degene die deze lening heeft verstrekt,
moeten worden vermeld om de renteaftrek te mogen toepassen.
Let op!
Zonder vermelding van het BSN van de ontvangende persoon zal aftrek dus niet meer
mogelijk zijn.
40. De Belastingdienst gaat naar één rentetarief!
Met ingang van 2013 krijgen wij te maken met één rentetarief. De Belastingdienst zal
namelijk in alle gevallen één rentetarief hanteren, te weten de wettelijke rente. Het per
kwartaal publiceren van de heffings- en invorderingsrente vervalt dan ook.

41. Versnelde verzuimboete aanslagbelastingen
Als u te laat bent met het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting of
vennootschapsbelasting, kan vanaf 1 januari 2013 een boete worden opgelegd voorafgaand
aan de aanslag. De inspecteur kan daarbij de mogelijkheid tot matiging van de boete bieden,
als de aangifte alsnog binnen een bepaalde periode wordt ingediend.

42. Bevordering transparantie ANBI’s vanaf 2014
ANBI’s moeten met ingang van 2014 op elektronische wijze via internet een aantal gegevens
openbaar maken, onder andere de beloningen van bepaalde bestuurders en een overzicht van
de bestedingen van de gelden.