Wij schreven u reeds eerder
In het 1e pakket maatregelen van begin maart stonden eenvoud en uitvoerbaarheid voorop. Daar is dan ook ruim gebruik van gemaakt. Desondanks zijn vele sectoren getroffen en zal 2020 tot een krimp van de economie en een stijging van de werkloosheid leiden. Ondanks de verlenging van maatregelen zullen er bedrijven omvallen. Het noodpakket 2.0 is er daarom op gericht om aan te kunnen sluiten op de zogenaamde nieuwe realiteit.

Het is voor ons onmogelijk om eenieder individueel te informeren en/of uitstel aan te vragen. Daarom hebben we het nieuwe plan voor u samengevat. In deze brief aan de 2e kamer d.d. 20 mei 2020, ondertekend door 3 ministers en 3 staatssecretarissen van 21 pagina’s + 2 bijlages, worden op hoofdlijnen een zestal maatregelen verlengd en aangepast.

  1. Verlenging + aanpassing NOW
  2. Verlenging + aanpassing TOGS
  3. Verlenging + aanpassing Tozo
  4. Startups en financieringsinstrumenten
  5. Verlenging uitstel betaling belastingschulden, boetes en invorderingsrente
  6. Overige fiscale maatregelen

Verlenging NOW (Noodmaatregel overbrugging werkbehoud)
M.i.v. 6 juni kunnen de nieuwe aanvragen worden ingediend voor de periode juni/juli/augustus. Ook hierbij geldt wederom dat u te maken heeft met een omzetdaling van ten minste 20% ten opzichte van een kwart van totale omzet 2019. U betaalt ook nu de lonen voor 100% door, waarbij ditmaal maart 2020 als peildatum geldt. Het is niet zo dat deze 2e NOW enkel openstaat voor ondernemers die al eerder een beroep op de NOW deden. Ook ondernemers die over maart/april/mei geen beroep op de NOW hebben gedaan of er niet voor aanmerking kwamen kunnen een beroep op NOW-2.0 doen.

Let op: aanvragen t/m 31 mei kennen andere voorwaarden dan erna. De NOW 1.0 kan immers t/m de 31eaangevraagd worden. Hoewel veel zaken hetzelfde blijven, zullen ook een aantal dingen wijzigen. Bij de NOW 1.0 beloofde u bijvoorbeeld geen ontslagaanvraag om bedrijfseconomische reden in te dienen. Bij de NOW 2.0 vervalt deze voorwaarde en de boete als u dat toch deed. Bij een aanvraag voor de NOW 2.0 doet u wél afstand van bonussen, dividend en/of inkoop eigen aandelen. Vraagt u de NOW aan, dan wordt van u als werkgever verwacht dit te delen met het personeel waarbij u tevens het onderwerp (her)scholing meeneemt.

De NOW 2.0 tracht ook een oplossing te bieden voor bedrijven met een fluctuatie in de loonsom (seizoenswerk). De NOW werkt immers met een zogenaamde peildatum, voor de 1e tranche was dit januari, voor de 2e tranche is dit maart. Ook nu geldt: controle van de werkelijke omzetdaling en loonkosten vindt achteraf plaats, dit kan tot zowel een nabetaling als een terugvordering leiden.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
Bedrijven kennen naast de personeelskosten uiteraard veel meer vaste kosten. Bedrijven uit de sectoren die onder de huidige TOGS vallen, kunnen ditmaal aanspraak maken op maximaal € 20K voor 3 maanden. De omzetderving dient ditmaal tenminste 30% te zijn.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
De Tozo maatregel biedt bijstand in het levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De Tozo wordt met 3 maanden verlengd (juni, juli, augustus), maar krijgt ook een aanpassing. Waar m.b.t. de eerst 3 maanden niet werd gekeken naar het inkomen van de partner, wordt dat nu wel gedaan. Met andere woorden, huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum zullen geen aanspraak meer kunnen maken op de tegemoetkoming levensonderhoud van de Tozo-2. De lening van maximaal € 10.157 kan nog wel, ook voor een 2e keer.

Startups en financieringsinstrumenten
De regering realiseert zich dat de huidige startups zeer belangrijk zijn voor de economie op lange termijn. Om die reden zijn voor deze bedrijven speciale instrumenten ingericht en versoepeld zodat ook deze bedrijven de crisis kunnen overleven. Wetende dat deze maatregel in theorie bestaat, kennen wij geen enkel praktisch voorbeeld waarin een bedrijf succesvol gebruik heeft kunnen maken van deze maatregelen.

Uitstel van betaling van belastingschulden, boetes en invorderingsrente
Het was al mogelijk het betalen van uw belasting uit te stellen tot 19 juni. Ook deze maatregel wordt verlengd en wel naar 1 september. Bij het aflopen van het uitstel, zal de ondernemer een passende betalingsregeling worden geboden. De exacte methode waarop volgt later. De eerder aangekondigde verlaging van de rente (van 4% naar 0,01%) wordt tevens verlengd en wel tot 1 oktober.

Overige fiscale maatregelen
Ook voor de overige fiscale maatregelen geldt dat de initiële periode van 3 maanden wordt verlengd met nog eens 3 maanden. Denk hierbij aan de btw-vrijstelling voor het uitlenen van zorgpersoneel, het behoud van hypotheekrenteaftrek bij uitstel betaling hypotheekrente maar ook de versoepeling van het zogenaamde urencriterium.

In deze blog hebben we ons beperkt tot de maatregelen die impact hebben op onze doelgroep. Dit betekent dus concreet, dat we geen volledigheid nastreven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sectorspecifieke maatregelen t.b.v. de landbouw. Zij, die dat toch wensen verwijzen we naar de brief aan de 2e kamer waarop we deze blog gebaseerd hebben.

 

Let wel … onze tips kunnen niet klakkeloos naar iedere specifieke individuele situatie gekopieerd worden. Fiscale voordelen zijn vaak eenvoudig te behalen, bij veel zaken ligt de kwaliteit in de nuance. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk proactief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt. Deze blog is mede tot stand gekomen, door Femke Vrij van Vrijgevig, www.vrijgevig.com

Immers, goed advies is als een investering … het levert u per definitie meer op dan het kost.