Het einde van het jaar komt er al weer aan
Het is en blijft een raar jaar. Wellicht daarom, edoch niet enkel vanwege die reden, even wat leuk nieuws. We gaan belasting besparen !!!!   YEAHHHHH ……

De hoofdregel is eigenlijk best eenvoudig. Over schenkingen tot € 126k betaalt u tenminste 10% belasting, boven dit bedrag betaalt u ten minste 20%. De exacte hoogte is afhankelijk van de relatie tot de schenker.

Echterrrr, er zijn een aantal vrijstellingen:

 • De jaarlijkse vrijstelling van ouders aan hun kinderen a eur 5.515 in 2020
 • 1-malig eur 26k voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar
 • Offf … 1 malig € 103k, dat aan een koophuis wordt besteed
 • Offf, … 1-malig € 55k voor een dure studie

Let op !! …. Als onderdeel van de Corona maatregelen is voor het jaar 2021, de schenkvrijstelling 1-malig met eur 1000 verhoogd.

Dit zijn de regels op hoodlijnen, lees onderstaande link voor de exacte regels.


Maarrrrrr, het kan nog slimmer, d.m.v. schenken op papier (bron: Belastingdienst)
Bij een schenking op papier legt u op papier vast dat u iemand over een bepaalde tijd een bedrag geeft. Bijvoorbeeld omdat u het geld nu nog niet kunt missen. Of omdat het ‘vastzit’ in uw huis. Een schenking op papier heet in notariële akten vaak een ‘schuldigerkenning uit vrijgevigheid’.

Als u zich aan een aantal regels houdt, kan schenken op papier voordelig zijn. Daarom maken vooral ouders hiervan gebruik om hun vermogen over te dragen op hun kinderen. Het bedrag dat de ouders op papier schenken, telt namelijk niet mee met hun erfenis. De kinderen betalen daardoor minder erfbelasting.

De schenkers moeten wel zorgen dat zij:

 • de schenking door een notaris laten vastleggen, dat moet bij elke volgende schenking opnieuw (kosten 2 à 300 euro)
 • over het geschonken bedrag elk jaar minstens 6% rente betalen aan de ontvanger
 • lees …… betaal deze rente dus ook jaarlijks via de bank
 • U moet rente betalen, omdat wij de schenking op papier zien als een schuld. De ontvanger heeft uw schenking als het ware direct weer aan u terug geleend.


Wel aangifte schenkbelasting doen indien
De ontvanger moet aangifte schenkbelasting doen van het bedrag van de schenking op papier, als:

 • het bedrag hoger is dan € 5.515 als u de schenking van uw ouders krijgt
 • het bedrag hoger is dan € 2.208 als u de schenking van iemand anders krijgt


De schenker en de ontvanger geven een schenking op papier allebei op in de aangifte inkomstenbelasting
Omdat uw schenking een schuld is, geeft u die op in uw aangifte inkomstenbelasting. U betaalt daardoor als schenker minder belasting over uw vermogen. U gaat daarbij uit van de waarde van de schuld op 1 januari.

De ontvanger vult het bedrag van de schenking in bij ‘uitgeleend geld en andere vorderingen’ in de aangifte. De ontvanger houdt ook de waarde van de vordering op 1 januari aan.

 

Wilt u de schenking tijdens uw leven uitbetalen?
Bijvoorbeeld na verkoop van uw huis? Dan hoeft u niet naar de notaris. Een onderhandse akte is voldoende voor de inkomstenbelasting. Maar voor de erfenis is het geen erkende schuld. Uw kinderen hebben dan niet het voordeel dat ze minder erfbelasting betalen na uw overlijden.


Krijgt de ontvanger van de schenking toeslagen?
Dan heeft de schenking misschien gevolgen voor de hoogte van die toeslag. Lees meer hierover bij Mijn vermogen verandert.

Voorbeeld Notariële akte (Schenking op papier)

Vandaag, (datum ondertekening), verschenen voor mij, mr. (naam), notaris te (standplaats):

 1. (personalia schenker);
 2. (personalia begiftigde).

De verschenen personen verklaarden het volgende:

Schenking op papier
De schenker schenkt hierbij uit vrijgevigheid aan de begiftigde een bedrag groot vijfduizend euro (€ 5.000), welke schenking hierbij door de begiftigde wordt aanvaard.

Opeisbaarheid schenking
Het geschonken bedrag is pas opeisbaar wanneer de schenker overlijdt.

AWBZ clausule
Het geschonken bedrag is echter ook bij leven al opeisbaar indien de schenker vanwege medische redenen of ouderdom wordt opgenomen in een verpleeghuis of verzorgingshuis, terwijl het geen tijdelijke situatie betreft zoals revalidatie.

Rente
Over het geschonken bedrag is de schenker aan de begiftigde een rente verschuldigd van zes procent (6%) per jaar, te rekenen vanaf de ondertekening van deze akte tot aan de uitbetaling van het geschonken bedrag. De rente moet jaarlijks bij achterafbetaling worden voldaan, voor het eerst op (datum).

Uitsluitingsclausule
De schenker bepaalt hierbij dat het geschonken bedrag en hetgeen door zaaksvervanging daarvoor in de plaats komt, alsmede de vruchten daarvan, niet valt in een gemeenschap van goederen ontstaan door huwelijk of geregistreerd partnerschap en niet in aanmerking mag worden genomen bij een verrekenbeding.

Slot
De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend. Deze akte is verleden te (standplaats notaris) op de datum in het hoofd van de akte vermeld. De verschenen personen verklaarden van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en hiervoor tijdig van tevoren de gelegenheid te hebben gekregen. Alvorens tot het verlijden van de akte over te gaan heb ik, notaris, aan de verschenen personen mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en daarop een toelichting gegeven. De verschenen personen verklaarden met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen personen en daarna door mij, notaris, ondertekend.

 

Let wel … onze tips kunnen niet klakkeloos naar iedere specifieke individuele situatie gekopieerd worden. Fiscale voordelen zijn vaak eenvoudig te behalen, bij veel zaken ligt de kwaliteit in de nuance. Eén ding is wel zeker en makkelijk te realiseren. Door gezamenlijk proactief en regelmatig uw financiën tegen het licht te houden kan het u niet ‘overkomen’ dat u fiscaal voordeel misloopt. Deze blog is mede tot stand gekomen, door Femke Vrij van Vrijgevig, www.vrijgevig.com

Immers, goed advies is als een investering … het levert u per definitie meer op dan het kost. Nah, dat dus.